Haku

Käyttösääntö

Ohjeen nimi: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun käyttösääntö
Vastuuhenkilö: Kirjastonjohtaja Pekka Uotila
Voimaantulo 1.3.2019

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun kirjaston käyttösääntö

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun (Xamk) kirjaston tarjoamat palvelut perustuvat käyttösääntöön. Kirjasto on kaikille avoin palvelu, mutta osa palveluista on suunnattu vain Xamkin henkilöstölle ja opiskelijoille. Kirjaston palvelut, hinnat ja muut käytännöt voivat vaihdella eri käyttäjäryhmien välillä. Kirjaston käyttösäännön hyväksyy Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun johtoryhmä.

Käyttösääntöä täsmennetään kirjaston johtajan hyväksymässä Kirjaston palvelukuvauksessa, joka on saatavilla Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun verkkosivuilla (www.xamk.fi).

KIRJASTOKORTTI

Kirjastokortin saa kampuskirjastoista. Kortin voi noutaa esittämällä kuvallisen henkilöllisyystunnuksen tai muulla kirjaston palvelukuvauksessa esitetyllä tavalla. Kirjastokortiksi voidaan valita Xamkin kirjastokortti tai toisen kirjaston kortti tai viivakoodillinen opiskelijakortti tai muu kirjaston palvelukuvauksessa kuvattu väline. Kirjastokortti on henkilökohtainen. Kortin haltija vastaa kortilla lainatusta aineistosta ja muusta kortin avulla käyttöönsä saamasta palvelusta tai tuotteesta ja sitoutuu noudattamaan kirjaston käyttösääntöä.

Henkilö- ja yhteystietojen muutoksista ja kirjastokortin katoamisesta on viipymättä ilmoitettava kirjastoon. Kirjastossa asiakastietoja käsitellään aina tietosuojailmoituksen mukaisesti.

AINEISTOT

Kirjaston tarjoamat aineistot löytyvät kirjaston käytössä olevasta kirjastojärjestelmästä. Tarkemmat ohjeet ja säännöt käytössä olevista järjestelmistä ja käyttöliittymistä löytyvät kirjaston palvelukuvauksesta. Kirjaston käyttäjä sitoutuu noudattamaan niitä ohjeita ja sääntöjä, joita kirjaston tarjoamien sähköisten palveluiden kohdalla ilmoitetaan kirjaston palvelukuvauksessa tai sähköisten palvelutarjoajien omissa palveluissa.

LAINAAMINEN

Aineistoja lainataan lainausautomaatilla tai kirjaston asiakaspalvelussa tai muilla kirjaston palvelukuvauksessa mainituilla tavoilla. Voimassa olevat laina-ajat ilmoitetaan kirjaston palvelukuvauksessa.

Kirjaston aineistoja ei voi lainata, jos asiakkaalla on palvelukuvauksessa mainitun määrän ylittävä määrä myöhästymis- tai muita maksuja, tai jos asiakkaalla on palauttamatonta aineistoa, tai jos asiakas on vahingoittanut tai kadottanut aineistoa tai muuten toiminut vastoin kirjaston tai kirjaston välittämien palveluntarjoajien sopimuksia, ohjeita ja sääntöjä. Lainaaminen on jälleen mahdollista, kun maksut on maksettu, myöhässä oleva aineisto on palautettu tai vahingoittunut tai kadonnut aineisto on korvattu tai muuten aiheutettu vahinko on korvattu.

LAINOJEN UUSIMINEN

Lainoja voi uusia kirjastojärjestelmässä omatoimisesti tai kirjaston asiakaspalvelussa. Uusintojen enimmäismäärä kuvataan tarkemmin kirjaston palvelukuvauksessa. Lainausmäärät voivat olla eri käyttäjäryhmille erilaiset.

Jos lainojen uusiminen kirjastojärjestelmässä ei onnistu esimerkiksi tietoliikenne- tai järjestelmähäiriöiden vuoksi, on asiakkaan otettava yhteyttä kirjaston asiakaspalveluun.

Lainoja ei voi uusia, jos uusintojen enimmäismäärä ylittyy, aineistoon kohdistuu varaus tai asiakkaalla on maksamattomia maksuja.

LAINOJEN PALAUTTAMINEN

Lainat on palautettava palautusautomaatilla tai kirjaston asiakaspalvelussa tai muilla kirjaston palvelukuvauksessa mainituilla tavoilla.

Lainat voi palauttaa mihin tahansa Xamkin kirjastoon riippumatta siitä, mistä Xamkin kirjastosta ne on lainattu.

Automaatilla ei voi palauttaa toisen Xamkin kampuskirjaston aineistoja tai aineistoja, joihin kohdistuu varauksia. Jos automaattipalautus ei onnistu, on noudatettava palvelukuvauksen ohjeita. Kun kirjasto on kiinni, eikä kirjoja voi palauttaa automaatin avulla, on noudatettava kirjaston palvelukuvauksessa annettuja ohjeita. Jos kirjoja ei voi palauttaa automaatilla tai kirjaston palveluaikoina, kirjat palautuvat vasta kirjaston palveluaikana.

ILMOITUKSET

Erääntyvistä lainoista, jo erääntyneistä lainoista sekä saapuneista varauksista ilmoitetaan asiakkaalle sähköpostilla tai muulla palvelukuvauksessa kuvatulla tavalla.

Asiakas on vastuussa lainojen palauttamisesta ja myöhästymismaksuista siinäkin tapauksessa, että asiakas ei ole saanut ilmoitusta sähköpostiinsa tai muilla viestintätavoilla lainojensa erääntymisestä.

OMATOIMIAIKA

Kirjastoa voidaan käyttää myös silloin, kun kirjaston asiakaspalvelussa ei ole henkilökuntaa. Omatoimiaikana kirjaston tiloja valvotaan teknisesti. Omatoimiaikana asiakas sitoutuu noudattamaan kampuskirjastokohtaisia sääntöjä ja ohjeita, jotka on kuvattu tarkemmin kirjaston palvelukuvauksessa.

MAKSUT

Kirjasto voi periä myöhästymis- ja muita maksuja. Maksut, maksujen perusteet eri käyttäjäryhmille ja hinnat ilmoitetaan kirjaston palvelukuvauksessa.

Voimassa olevat maksutavat ja maksettujen maksujen poistaminen kuvataan kirjaston palvelukuvauksessa.

Maksuihin voidaan tehdä rehtorin päätöksellä muutoksia. Vahvistetut maksut ilmoitetaan kirjaston palvelukuvauksessa.

Palauttamattomista lainoista, myöhästymismaksuista ja muista maksuista lähetetään lasku postitse tai muulla palvelukuvauksessa ilmoitetulla tavalla. Jos laskua ei makseta, siirtyy se perintätoimiston hoidettavaksi. Kirjasto perii viivästysmaksuista, aineiston korvaamisesta ja maksujen perimisestä syntyneet kulut asiakkaalta. Mikäli kadonnut tai korvattava kirjastoaineisto joudutaan perimään oikeusteitse, asiakkaan maksettaviksi tulevat lisäksi oikeudenkäyntikulut perimiskuluineen.

KAUKOPALVELU

Kaukolainoihin liittyvät tarkemmat ohjeet on kuvattu kirjaston palvelukuvauksessa.

TIETOSUOJA

Kirjastohenkilökunta käsittelee asiakastietoja tietosuojailmoituksen mukaisesti. Ajantasainen tietosuojailmoitus on saatavilla Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun verkkosivuilla.

KÄYTTÖSÄÄNTÖJEN VOIMASSAOLOAIKA

Käyttösääntö on voimassa 1.3.2019 alkaen toistaiseksi. Käyttösääntö on vahvistettu Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun johtoryhmässä.


Käyttösäännöt tulostettavassa PDF-muodossa.

Chat vaatii evästeitä

Hyväksy chat evästeet käyttääksesi chattia. Chat sisältää upotettuja ohjevideoita (Youtube).

Evästeasetukset